BaJaVa ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on BaJaVa ry ja kotipaikka on Helsinki

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

valvoa ja edistää balineesien sekä itämaisten kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä roduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa tiedotus-, neuvonta- ja kokoustoimintaa
 • järjestää kissojen esittelynäyttelyitä sekä muita kissa-aiheisia tapahtumia
 • ylläpitää yhteyksiä ulkomaisiin kissanharrastajiin
 • julkaisee BaJaVa –nimistä jäsenlehteä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia tai omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki balineeseista ja itämaisista kiinnostuneet henkilöt, joiden jäsenyyden hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perheenjäseniä, ainaisjäseniä tai kunniajäseniä. Perheenjäseniä voivat olla varsinaisen jäsenen kanssa samaan ruokakuntaan kuuluvat henkilöt. Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Varsinaisilta ja perheenjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Ainaisjäsenen maksu on maksamisvuoden varsinaisten ja perheenjäsenten jäsenmaksu kymmenkertaisena.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa, jos 2/3 täysilukuisen hallituksen jäsenmäärästä sitä puoltaa. Erottamispäätös tehdään kuitenkin vasta sitten, kun asianomaiselle on ensin annettu kirjallinen varoitus, ja vain siinä tapauksessa, ettei siitä ole ollut apua. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta kuuden kuukauden kuluttua erääntymisestä, voi hallitus katsoa yhdistyksestä eronneeksi. Jäsen voi kuitenkin päästä uudelleen jäseneksi suorittamalla kaikki laiminlyömänsä maksut.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsen voi halutessaan erota tehtävästään. Ero myönnetään seuraavassa kokouksessa ja eronneen jäsenen tilalle kokous voi valita uuden jäsenen hallitukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään ääntenenemmistöllä, jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Kokousten koollekutsuminen

Kokousten koollekutsuja on hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille joko sähköpostitse tai BaJaVa –lehdessä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistys järjestää kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Loppuvuodesta (syys-joulukuu) kokoontuu syyskokous, joka valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan, päättää jäsenmaksuista sekä esittää tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Alkuvuodesta (tammi-huhtikuu) kokoontuu kevätkokous, jossa esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kun hallitus katsoo olevan aihetta, tai kun yhdistyslaki sitä edellyttää, pidetään ylimääräinen kokous.

Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta
 6. Yhden (1) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 7. Jäsenmaksusta päättäminen
 8. Jäsenlehden toimittajan, rotu- ja kasvattajaneuvojien, pentuvälittäjän ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden valinta
 9. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen
 10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
 7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asiansa yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 4 viikkoa aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Kulukorvaus

Kuluista, jotka aiheutuvat suoranaisesti yhdistyksen asioiden hoitamisesta, maksetaan kulukorvaus, joka vastaa menetettyä rahamäärää.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen valitseman rekisteröidyn kodittomien kissojen hoitoyhdistyksen hyväksi.